1. Nyelv – A1–C2 (139) – altémák

Gyakorlatok

1. Nyelv, nyelvhasználat (57) 2. Nyelvtani fogalmak (59) 3. Betűk, írásjelek (23)

1. Nyelv, nyelvhasználat – A1–C2 (57) Szavak

coin verb /kɔɪn/ új szót/kifejezést alkot

He coined the term 'desktop publishing'.

interpret verb /ɪnˈtɜː.prət/ 1 tolmácsol (másik nyelvre) [I or T]

We had to ask the guide to interpret for us.

mean verb /miːn/ [T] *(meant, meant) 1 jelent vmit (vmilyen jelentése van)

What does 'gather' mean?

The red light means stop.

pronounce verb /prəˈnaʊnts/ [T] kiejt (hangot, szót, stb.)

How do you pronounce your surname?

She pronounced his name so badly he didn't even recognise it.

say verb /seɪ/ [T] *(said, said) 1 mond (szavakat)

How do you say this word?

She said goodbye to all her friends and left.

"How do you say 'goodbye' in French?"

I couldn't hear what they were saying.

"I'd like to go home," she said.

Do you know what she said to him?

I've got something to say to you.

speak verb /spiːk/ *(spoke, spoken) 2 beszél (vmilyen nyelven) [T]

He speaks fluent French.

How many foreign languages do you speak?

I couldn't speak a word of Spanish when I got there.

I couldn't figure out what language they were speaking.

stress verb /stres/ 2 hangsúlyoz (pl. szótagot) [T]

In the word 'engine', you should stress the first syllable.

translate verb /trænzˈleɪt/ [I or T] 1 fordít, lefordít (másik nyelvre)

We were asked to translate a list of sentences.

She works for the EU, translating from English into French.

use verb /juːz/ [T] 3 használ (szót, kifejezést)

'Autumn' is used in British English and 'fall' in American English.

accent noun /ˈæk.sənt/ [C] 1 kiejtés, akcentus

an American accent

He speaks with a broad/heavy/strong Yorkshire accent.

definition noun /ˌdef.ɪˈnɪʃ.ən/ 1 meghatározás, definíció (szó/kifejezés jelentésének leírása/magyarázata) [C]

a dictionary definition

What is the definition of 'mood'?

dialect noun /ˈdaɪ.ə.lekt/ [C or U] nyelvjárás

They're speaking a local dialect.

dictionary noun /ˈdɪk.ʃən.ər.i/ [C] szótár; lexikon

a French-English/English-French dictionary

a bilingual/monolingual dictionary

To check how a word is spelt, look it up in a dictionary.

expression noun /ɪkˈspreʃ.ən/ 1 (nyelvi) kifejezés (szóhasználat, beszédfordulat) [C]

He uses a lot of informal expressions.

'A can of worms' is an expression which means 'a difficult situation'.

first language noun /ˌfɜːstˈlæŋ.gwɪdʒ/ [C] anyanyelv

Madeleine's first language is French, but she also speaks German fluently.

fluency noun /ˈfluː.ənt.si/ [U] gördülékenység (beszéd, stílus)

One of the requirements of the job is fluency in two or more African languages.

idiom noun /ˈɪd.i.əm/ [C] kifejezés, idióma

To "have bitten off more than you can chew" is an idiom that means you have tried to do something which is too difficult for you.

jargon noun /ˈdʒɑː.gən/ [U] szakmai nyelv, zsargon

legal jargon

language noun /ˈlæŋ.gwɪdʒ/ 1 nyelv (angol, magyar, stb.) [C]

How many languages do you speak?

I'm hopeless at learning languages.

the English language

language noun /ˈlæŋ.gwɪdʒ/ 2 nyelv (az írott/beszélt nyelv) [U]

She has done research into how children acquire language.

language noun /ˈlæŋ.gwɪdʒ/ 3 nyelv (tudományos/szakmai) [U]

legal language

the language of business

metaphor noun /ˈmet.ə.fɔr/ [C or U] hasonlat

She used a computer metaphor to explain how the human brain works.

native speaker noun /ˌneɪ.tɪvˈspiː.kər/ [C] anyanyelvi beszélő (a nyelvet anyanyelveként használó ember)

All our teachers are native speakers of English.

a native-speaker dictionary

pronunciation noun /prəˌnʌnt.siˈeɪ.ʃən/ [C or U] kiejtés (szóé, betűé, nyelvi)

Mario's English pronunciation is excellent.

There are two different pronunciations of this word.

proverb noun /ˈprɒv.ɜːb/ [C] közmondás

an ancient Chinese proverb

register noun /ˈredʒ.ɪ.stər/ nyelvi regiszter (pl. formális, informális) [C or U]

a formal/informal register

saying noun /ˈseɪ.ɪŋ/ [C] szólásmondás

You can't judge a book by its cover, as the old saying goes.

sense noun /sents/ 5 értelem, vminek az értelme (szóé, kifejezésé) [C]

They are not immigrants, at least not in any sense that I understand.

The packaging is green - in both senses of the word.

Security defined in the broad/broadest sense of the term means getting at the root causes of trouble and helping to reduce regional conflicts.

sentence noun /ˈsen.tənts/ [C] 1 mondat

It's difficult to sum it up in one sentence.

Your conclusion is good, but the final sentence is too long and complicated.

slang noun /slæŋ/ [U] szleng

prison slang

speaker noun /ˈspiː.kər/ [C] 2 vmilyen nyelven beszélő/tudó ember

He's a fluent Russian speaker.

stress noun /stres/ 2 hangsúly (szó-, mondat-) [C or U]

When 'insert' is a verb, the stress is on the second syllable, but when it is a noun, the stress is on the first syllable.

synonym noun /ˈsɪn.ə.nɪm/ [C] rokon értelmű szó, szinonima

'Quick' and 'fast' are synonyms.

term noun /tɜːm/ 2 kifejezés, szakkifejezés [C]

a legal/medical/scientific/technical term

'Without let or hindrance' is a legal term which means 'freely'.

translation noun /trænsˈleɪ.ʃən/ [C or U] fordítás (másik nyelvre) (folyamat/lefordított szöveg)

It's a translation from the original Spanish.

In the second paper they are asked to do a translation.

Much of the beauty of the rhymes is lost in translation.

usage noun /ˈjuː.sɪdʒ/ 1 nyelvhasználat [C or U]

a guide to English grammar and usage

use noun /juːs/ 3 használat (szóé egy jelentésben) [C]

Can you list all the uses of the word 'point'?

vocabulary noun /vəʊˈkæb.jʊ.lər.i/ 1 szókincs, a szókincse vkinek [C or U]

a broad/wide/limited vocabulary

Reading helps to broaden your vocabulary.

vocabulary noun /vəʊˈkæb.jʊ.lər.i/ 2 szókincs (nyelvé/témaköré) [no plural]

Most technical jobs use a specialized vocabulary.

word noun /wɜːd/ szó [C]

What's the word for goat in French?

Some words are more difficult to spell than others.

Your essay should be no more than two thousand words long.

bilingual adjective /baɪˈlɪŋg.wəl/ kétnyelvű (szótár, oktatás, stb.); két nyelven beszélő

a bilingual dictionary

She's bilingual.

fluent adjective /ˈfluː.ənt/ 1 folyékony (nyelvtudás)

She's fluent in French.

He's a fluent Russian speaker.

fluent adjective /ˈfluː.ənt/ 2 gördülékeny (beszéd, stílus)

He speaks fluent Chinese.

linguistic adjective /lɪŋˈgwɪs.tɪk/ [always before noun] nyelvi; nyelvészeti

I'm particularly interested in the linguistic development of young children.

literal adjective /ˈlɪt.ər.əl/ eredeti, nem átvitt (jelentés, értelem); szó szerinti (fordítás)

the literal meaning/sense

short adjective /ʃɔːt/ 4 a rövidítése vminek (pl. névé)

Her name's Jo - it's short for Josephine.

Her name's Josephine, or Jo for short.

synonymous adjective /sɪˈnɒn.ɪ.məs/ 2 rokon értelmű (hasonló/azonos jelentésű szavak)

Would you say that 'idle' is completely synonymous with 'lazy'?

verbal adjective /ˈvɜː.bəl/ 1 szóbeli, verbális (készség, képesség, stb.)

verbal ability/skills

fluently adverb /ˈfluː.ənt.li/ folyékonyan

I'd like to speak English fluently.

literally adverb /ˈlɪt.ər.əl.i/ szó szerint; a szó szoros értelmében

They were responsible for literally millions of deaths.

for preposition /fɔːr/ 9 jelent (jelentése van)

What's the Czech word for 'book'?

What does ATM stand for?

Phrasal verbs:

stand for sth /stænd/ 2 a rövidítése vminek

'GMT' stands for Greenwich Mean Time.

Phrases and idioms:

broken English/Spanish, etc. tört angol/spanyol (gyenge nyelvtudás/használat)

I managed to make myself understood in broken French.

foul language durva/közönséges beszéd

There was a lot of foul language in the movie.

mother tongue anyanyelv

Italian is my mother tongue but I started to learn English when I was six.

strong language erős/durva kifejezések

The movie contains strong language.

your native language/tongue az anyanyelve

French is his native tongue.

*Ez az oldal a jelentések gyors áttekintésére szolgál. A jelentések tanulására a Gyakorlatok oldalai nyújtanak lehetőséget.

40. Nyelv, nyelvtan – kapcsolódó leckék:

Társoldalak

Angol webszótár

Angol nyelvtan

Magyar nyelvtan

Angol szófajok

*Dupla kattintás az oldalon egy (nem linkelt) szóra.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.