1. Információ, tájákoztatás – A1–C2 (130) – altémák

Gyakorlatok

1. Információ, információcsere (95) 2. Kérdés, érdeklődés, válasz (35)

1. Információ, információcsere – A1–C2 (95) Példák
capture
rögzít, megörökít (képekben, szavakban, stb.) (2)
communicate
kapcsolatot tart; megérteti magát (az érzéseit/gondolatait) (2)
describe
leír, jellemez
emphasize
hangsúlyoz
express
kifejez vki vmit (véleményt, köszönetet, stb.)
formulate
megszövegez, szavakba önt (választ, véleményt, stb.) (2)
greet
fogad vkit/vmit (vhogyan) (2)
highlight
hangsúlyoz, kiemel vmit (1)
mean
úgy érti (, hogy); azt akarja mondani (, hogy) (2)
name
megnevez, nevén nevez (pl. tettest) (2)
name
(pontosan) megjelöl, megnevez (kiválaszt vmit/vkit) (időpontot, jelöltet, feltételeket, stb.) (3)
outline
felvázol (vázlatosan ismertet) (ötleteket, tényeket, stb.)
put
megfogalmaz, kifejez (vhogyan) (4)
quote
idéz (más szavait) (1)
react
reagál vmire vhogy; reakcióba lép vmivel (kémia) (1)
receive
fogad vmit vhogyan (híreket, ötletet, stb.) (2)
register
kifejez (véleményt, érzést stb.) (2)
represent
jelent vmit (1)
represent
ábrázol vkit/vmit vminek/vmilyennek (ált. mások befolyásolása céljából) (5)
skip
kihagy vmit (olvasás/beszéd közben) (2)
specify
pontosan meghatároz/megmond
stress
hangsúlyoz (fontosságát kiemeli) (1)
summarize
összefoglal
underline
kihangsúlyoz vmit (2)
understand
ért, megért vmit (a közöltek értelmét) (1)
voice
hangot ad vminek, kifejezésre juttat vmit
channel
csatorna (információs, ügyintézési) (2)
comment
megjegyzés, észrevétel
communication
kommunikáció
description
leírás (személyé, helyé, stb.)
detail
részlet (egy tény, információ vmiről)
dialogue
megbeszélés, párbeszéd (pl. országok, csoportok között) (2)
expression
a kifejezése vminek (3)
feedback
visszajelzés
hint
célzás, utalás (1)
information
információ, tájékoztatás
length
hossz, terjedelem (pl. könyvé, irományé) (3)
medium
közvetítő eszköz (kommunikációs, információs, stb.)
mention
említés
message
üzenet (1)
observation
megjegyzés, megállapítás, észrevétel (vmivel kapcsolatban) (2)
overview
áttekintés (összefoglalás) (1)
platform
platform (eszköz a gondolatok/vélemények célba juttatásához) (pl. tömegtájékoztatáshoz) (3)
profile
ismertség, közismertség (2)
quotation
idézet (1)
quote
idézet (1)
reaction
reagálás vmire (1)
reception
fogadtatás (3)
reference
utalás, hivatkozás vmire (célzás, említés) (3)
representation
ábrázolás, ábrázolási mód (1)
sketch
vázlatos leírás (3)
summary
összegzés (összefoglalás)
update
friss/újabb információ (1)
version
változat, verzió (vkinek az elmondása/leírása egy eseményről) (2)
detailed
részletes
expressive
kifejező (arc, tekintet, leírás, stb.)
general
általános (nem részletes) (információ, leírás, stb.) (1)
informative
informatív, információt nyújtó, tanulságos (sok hasznos ismeretet tartalmazó)
long
hosszú, terjedelmes (beszéd, írás) (3)
meaningful
jelentőségteljes (hasznos/sokatmondó) (vita, pillantás, stb.) (1)
minute
aprólékos, részletes, részletekbe menő (2)
precise
pontos, szabatos; precíz
short
rövid (levél, könyv, stb.) (3)
so-called
úgynevezett (vmiként ismeretes) (2)
specific
pontos; részletes (2)
here
itt, ezen a ponton (pl. beszélgetésben, írásban) (4)
knowingly
sokatmondóan (2)
publicly
nyilvánosan
in
vmilyen módon kifejezve/beszélve/írva (vmit) (8)
of
-ja, -je (vkit/vmit ábrázoló/szemléltető) (6)

Phrasal verbs:

go down vmilyen fogadtatásban részesül (pl. terv); emlékeznek rá vhogy (3)

go into sth belemegy, részletez (részletekbe bocsátkozik) (3)

lay out ↔ sth kidolgoz (témát, javaslatot, stb.)

refer to sb/sth utal vkire/vmire (hivatkozik) (1)

set out ↔ sth kidolgoz, rendszerbe foglal, részletez vmit

sketch sth out felvázol vmit (elképzelést, tervet, stb.)

sum up ↔ (sth/sb) összegez vmit (összefoglal)

Phrases and idioms:

a vehicle for sth/doing sth a közvetítője/közvetítő eszköze vminek (véleményé, ötleté stb.)

be known as sth vmilyen néven ismert

common knowledge közismert tény

compare notes tapasztalatot/véleményt cserél

details részletek (adatok, információk vmiről/vkiről)

do sb/sth justice; do justice to sb/sth jól/reálisan mutat vmit; igazságosan ítél meg vmit/vkit; méltányosan bánik vkivel

go into detail/s részletekbe megy/bocsátkozik

in a nutshell dióhéjban (röviden összefoglalva)

in brief röviden

in detail részletesen, alaposan

in public nyilvánosan

in sb's words vkinek a szavaival, vkinek a szavai szerint

make yourself understood megérteti magát

put/set the record straight helyesbít, helyreigazít

sb/sth in question a szóban forgó vki/vmi

speak for/on behalf of sb vki helyett/nevében beszél/szól

speak volumes sokatmondó, sok fényt vet vmire

word for word szóról szóra, szó szerint

*Ez az oldal a jelentések gyors áttekintésére szolgál. A jelentések tanulására a Gyakorlatok oldalai nyújtanak lehetőséget.

31. Kommunikáció – kapcsolódó leckék:

Társoldalak

Angol webszótár

Angol nyelvtan

Magyar nyelvtan

Angol szófajok

*Dupla kattintás az oldalon egy (nem linkelt) szóra.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.