1. Színek, fények, hangok – A1–C2 (117) – altémák

Gyakorlatok

1. Színek (46) 2. Fények (35) 3. Hangok (36)

2. Fények – A1–C2 (35) Szavak

cast verb /kɑːst/ [T often passive] *(cast, cast) 2 (fényt/árnyékot) vet vmire (literary)

The moon cast a white light into the room.

dazzle verb /ˈdæz.əl/ [T] 2 elvakít (erős fény)

I was dazzled by the sunlight.

dim verb /dɪm/ [I or T] (-mm-) elhalványul; elhalványít

He dimmed the lights and turned up the music.

emit verb /ɪˈmɪt/ [T] (-tt-) kibocsát (fényt, hőt, hangot, gázt, stb.)

The machine emits a high-pitched sound when you press the button.

fade verb /feɪd/ [I or T] kifakul, kifakít; elhalványul

If you hang your clothes out in the bright sun, they will fade.

They arrived home just as the light was fading.

The music began to fade.

The sun had faded the blue walls.

flash verb /flæʃ/ 1 villan, felvillan (fény); villant, felvillant (fényt) [I or T]

Stop flashing that light in my eyes!

The lightning flashed and distant thunder rolled.

You'd better slow down, that car was flashing (its lights) at you.

glow verb /gləʊ/ [I] 1 parázslik, izzik; vörösen fénylik

toys which glow in the dark

light verb /laɪt/ *(lit or lighted, lit or lighted) 2 világít, megvilágít vmit [T]

The stage had been lit with candles.

Fireworks lit up the sky.

reflect verb /rɪˈflekt/ 1 tükröz (képet) (pl. tükör); tükröződik; visszaver; visszaverődik (fény, hang, stb.) [T]

He saw himself reflected in the shop window.

shine verb /ʃaɪn/ *(shone or shined, shone or shined) 1 fénylik, ragyog (erős fényt ad); rávilágít [I]

The sun was shining brightly through the window.

Is that light shining in your eyes?

shine verb /ʃaɪn/ *(shone or shined, shone or shined) 2 csillog, ragyog (pl. felület) [I or T]

Her hair shone like gold.

beam noun /biːm/ [C] fénysugár; sugárnyaláb

a laser beam

emission noun /ɪˈmɪʃ.ən/ [C or U] kibocsátás, kiáramlás (folyamat/mennyiség) (gáz, hő, fény, stb.)

Carbon dioxide emissions will be reduced by 20%.

flash noun /flæʃ/ 1 villanás, felvillanás (fényé) [C]

The bomb exploded in a flash of yellow light.

glare noun /gleər/ 1 vakító fény [U]

I get a lot of glare from my computer screen.

glow noun /gləʊ/ [no plural] 1 vöröses fény

the warm glow of the moon

interference noun /ˌɪn.təˈfɪə.rəns/ [U] 2 zavarás, elektromos zaj, interferencia (hullámok egymásra hatása)

The storm caused a lot of interference.

laser noun /ˈleɪ.zər/ [C] lézer

laser beam

laser surgery

light noun /laɪt/ 2 fény, világosság [U]

bright light

Light was streaming in through the open door.

It's a north-facing room so it doesn't get much light.

radiation noun /ˌreɪ.diˈeɪ.ʃən/ [U] (radioaktív) sugárzás; sugárzás (hő-, kozmikus, stb.)

dangerously high levels of radiation

radiation sickness

ray noun /reɪ/ [C] sugár (fény-, energia-, hő-)

A ray of sunshine shone through a gap in the clouds.

Light rays bend as they pass from air to water.

reflection noun /rɪˈflek.ʃən/ 1 tükörkép; visszaverődés (fényé, hangé, stb.) [C]

I saw my reflection in the window.

signal noun /ˈsɪg.nəl/ [C] 2 jel (hullám) (rádió-, hívó-, fény-, hang-, stb.)

I can't get a phone signal here.

spectrum noun /ˈspek.trəm/ [C] plural: spectra or spectrums 2 színkép, spektrum; hullámtartomány

The colours of the spectrum can be seen in a rainbow.

wave noun /weɪv/ [C] 2 hullám (energiahullám) (hang, fény, hő, elektromos, stb.)

radio waves

bright adjective /braɪt/ 2 fényes, ragyogó

bright sunshine

The rooms were bright and airy.

The lights are too bright in here - they're hurting my eyes.

clear adjective /klɪər/ 2 tiszta (átlátszó)

clear glass

The water in the lake is so clear that you can see the bottom.

dazzling adjective /ˈdæz.lɪŋ/ 2 vakító (erős fény)

a dazzling white light

dim adjective /dɪm/ homályos, halvány, tompa (fény, szín, stb.)

He could hardly see her in the dim light.

shiny adjective /ˈʃaɪ.ni/ fényes, csillogó, ragyogó

beautiful shiny hair

shiny black shoes

a shiny silver dollar

sparkling adjective /ˈspɑr.klɪŋ/ 1 szikrázó, csillogó

sparkling diamonds

transparent adjective /trænˈspær.ənt/ átlátszó

Grow the bulbs in a transparent plastic box, so the children can see the roots developing.

brightly adverb /ˈbraɪt.li/ fényesen; élénken; vidáman

brightly coloured clothes

a brightly lit room

Phrasal verbs:

send out ↔ sth /send/ kibocsát vmit (jelet, fényt, hangot, stb); szétküld

The equipment sent out a regular high-pitched signal.

The torch sends out a powerful beam of light.

The bushes were sending out new shoots.

Phrases and idioms:

filter down/in/through, etc. leszűrődik/beszűrődik/keresztülszűrődik/stb. (átjut vmin/bejut vhova) (fény, hang, stb.)

The sunlight filtered through the bedroom curtains.

*Ez az oldal a jelentések gyors áttekintésére szolgál. A jelentések tanulására a Gyakorlatok oldalai nyújtanak lehetőséget.

28. Anyag, minőség – kapcsolódó leckék:

Társoldalak

Angol webszótár

Angol nyelvtan

Magyar nyelvtan

Angol szófajok

*Dupla kattintás az oldalon egy (nem linkelt) szóra.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.